* STRONA GŁÓWNA

* ZARZĄD ZWIĄZKU

* KOMISJE ZAKŁADOWE

* STATUT

* Z.U.Z.P.

* ŚWIADCZENIA STATUTOWE

* BIULETYN

* IMPREZY

* GALERIA

* SPORT

* INNE

* KONTAKT

* MAPA

* LINKI

* WIDEO


e-mail
STATUT

ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KADRA

„ S o l i d a r n o ś ć 80” w Jastrzębiu ZdrojuRozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


 1. Tworzy się organizację związkową pod nazwą Związek Zawodowy Kadra „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju.

§ 2


 1. Terenem działania Związku jest województwo Śląskie,
 2. Siedzibą Związku jest Kopalnia Węgla Kamiennego „Jas – Mos” w Jastrzębiu Zdroju.

§ 3


 1. Związek jest niezależny od administracji rządowej, samorządowej, od partii politycznych, od pracodawcy oraz innych organizacji.
 2. Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o Związkach Zawodowych, ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz innymi altami prawnymi dotyczącymi działalności Związków Zawodowych w RP.
 3. Związek Zawodowy Kadra „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju będzie się posługiwał nazwą skrótową ZZK „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju.

§ 4


 1. Członkiem Związku, może zostać każdy pracownik zatrudniony w zakładzie pracy znajdującym się na terenie województwa Śląskiego bez względu na wiek, płeć, narodowość, przekonania polityczne, wyznanie, podstawę stosunku pracy oraz zajmowane stanowisko.
 2. Członkiem Związku, może zostać także emeryt i rencista jak i też osoby, które zostały zwolnione z pracy lub zostały przeniesione do innego zakładu pracy.
 3. Członkowie zrzeszają się na zasadzie terytorialno – zawodowej, co oznacza, że związek zrzesza członków wszystkich zawodów,
 4. Podstawową strukturą jest Komisja Zakładowa zrzeszająca pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy.
 5. Komisja Zakładowa powstała w zakładzie pracy jest rejestrowana, skreślana na podstawie uchwały Zarządu Związku.

§ 5


 1. Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązanie w granicach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.
 3. Zarząd Związku ma prawo nadać osobowość prawną Komisji Zakładowej zarejestrowanej w Związku na mocy swojej uchwały.
 4. Komisje Zakładowe posiadające osobowość prawną:
  • prowadzą własną gospodarkę finansową na podstawie przyjętego preliminarza budżetowego
  • ustalają zasady i wysokość udzielania świadczeń statutowych w ramach własnego budżetu
 1. Przewodniczący Związku oraz przewodniczący Komisji Zakładowych posiadający osobowość prawną są kierownikami zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy dla pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.
 2. Związek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Komisji Zakładowych posiadających osobowość prawną.
 3. Komisje Zakładowe posiadające osobowość prawną i działające w zakładach pracy mogą otrzymać swoją nazwę własną oraz człon nazwy wynikający z nazwy zakładu na podstawie uchwały Zarządu Związku.

Rozdział II

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§ 6


Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników w tym:
 1. obrona interesów pracowniczych, materialnych, socjalnych i kulturalnych pracowników i ich rodzin,
 2. obrona praw pracowników w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwo i higiena pracy,
 3. harmonizowanie prawidłowego działania zakładu pracy z interesami pracowników,
 4. oddziaływanie na rzecz demokratyzmu, praworządności, sprawiedliwości społecznej, koleżeńskiej solidarności w stosunku międzyludzkim,
 5. kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązku pracowniczych,
 6. inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno-gospodarczych młodych Pracowników,
 7. współuczestnictwo w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych zakładu w celu pomnażania funduszu zakładu i jego sprawiedliwego podziału,
 8. umacnianie rodziny oraz ochrona życia rodzinnego,
 9. kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra Rzeczpospolitej Polskie.


§ 7


Do zakresu działania Związku należy realizacja zadań statutowych w szczególności :
 1. reprezentowanie interesów zawodowych swoich członków wobec kierownictwa zakładu pracy, organów administracji państwowej i gospodarczej, organizacji społecznych, samorządowych i politycznych,
 2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw na tle stosunku pracy,
 3. opracowanie kontroli nad przestrzeganiem przez kierownictwo zakładu pracy obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a także udział w opracowaniu planów poprawy warunków pracy,
 4. zajmowanie stanowiska wobec kierownika zakładu pracy i organu samorządu załogi w sprawach dotyczących praw i interesów załogi zakładu pracy, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów wynagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalania planów urlopów oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb załogi,
 5. zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanych w przepisach prawa pracy,
 6. zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii, zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych w żłobkach i przedszkolach dla dzieci oraz odpowiedniego udziału w podziale Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i innych funduszy zakładu,
 7. partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowaniu ważnych inicjatyw w tym zakresie
 8. Organizowanie i kierowanie członków na szkolenia, kursy oraz niesienie pomocy rzeczowej i materialnej członkom podnoszącym wiedzę we wszystkich szkołach wyższych i uczelniach.
 9. Współuczestnictwo w działaniach dla poprawy opieki lekarskiej, ochrony zdrowia i ich rodzin oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
 10. Udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej związku i ich rodzinom przyznając w miarę możliwości i potrzeb następujące świadczenia statutowe:
  • urodzenie dziecka
  • zgon członka związku
  • zgon członka rodziny
  • przejście na emeryturę
  • przejście na rentę
  • przejście na urlop socjalny
  • dofinansowanie do KZ i OGZ
  • Bony dla chorych
  • dofinansowanie do kolonii
  • paczki dla dzieci
  • zapomogi bezzwrotne
  • dofinansowanie do studiów
  • jubileusz s tytułu obchodów rocznic urodzinowych
Wysokość tych świadczeń określają Komisje Zakładowe
 1. Zwalczanie niegospodarności, nadużyć, biurokratyzacji oraz przerostów administracyjnych
 2. współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy w sprawach rozwoju racjonalizacji i wynalazczości pracowniczej, oraz kontrola stopnia realizacji wdrażania,
 3. otaczanie troska rodzin wielodzietnych, emerytów i rencistów.
 4. Organizacja szkoleń dotyczących Prawa Pracy, BHP, Ustawy o Związkach Zawodowych i o rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz innych przepisów niezbędnych w wykonywaniu prac związkowych. Wysokości poniesienia kosztów określa Zarząd Związku
 5. Organizacja imprez kulturalno – sportowych takich jak: festyn, zabawy, wycieczki, zawody sportowe itp. Wysokość określa Prezydium Związku
 6. Pomoc finansowa organizacjom społecznym i oświatowym, sportowym itp. Wysokość dofinansowania jak i sposobu określa Zarząd Związku.


§ 8


Do osiągnięcia poważnych celów i zadań Związek dąży przez:
 1. partnerskie współdziałanie z kierownictwem zakładu pracy oraz organizacjami politycznymi, społecznymi i samorządowymi,
 2. Współkierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z Państwową Inspekcją Pracy,
 3. opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym zakładowych planów społeczno-gospodarczych,
 4. rozwiązywanie sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień,
 5. prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych a realizację zadań statutowych.


§ 9


 1. W razie sporu zbiorowego Związkowi przysługuje prawo organizowania strajku innych form protestu z zachowaniem ustawy o Związkach Zawodowych oraz Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 2. Strajk taktuje się jako środek ostateczny.


§ 10


W szczególnych przypadkach związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o pomoc.

Rozdział III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11


 1. Członkostwo Związku nabywa się z chwilą złożenia pisemnej deklaracji zatwierdzonej przez Prezydium Związku,
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Związku, pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do Komisji Zakładowej zgodnie z § 17 pkt.2 Statutu,
 3. Dowodem przynależności do Związku jest opłacona składka miesięczna


§ 12


Członkostwo Związku ustaje wskutek:
 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. skreślenia z listy na wskutek : nieopłacenia składek przez okres 3 miesięcy,
 3. wykluczenie ze Związku,
 4. zgon.


§ 13


Członek Związku ma prawo:
 1. uczestniczyć w ogólnych zebraniach Związku,
 2. wybierać i odwoływać członków władz Związku oraz być wybieranym do tych organów,
 3. korzystać z porad i pomocy prawnej Związku w ochronie swych praw i interesów pracowniczych,
 4. korzystać z pomocy socjalnej i materialnej Związku oraz z urządzeń kulturalnych, sportowych i innych będących w dyspozycji związku,
 5. oceniać i poddawać krytyce działalność każdego członka Związku i organów Związku, wnioskować o zmianę organów lub odwołanie członków tych organów z pełnionych funkcji,
 6. być na bieżąco informowanym o wszelkich decyzjach i innych działaniach władz Związku,
 7. brać udział w zebraniach podczas których władze związku podejmują uchwały dotyczące jego osoby.
 8. występować z wnioskami i postulatami do władz Związku,
 9. brać udział w strajku i innych formach protestu organizowanych przez Związek zgodnie z prawem.


§ 14


Członek Związku obowiązany jest:
 1. brać czynny udział w pracach Związku,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Związku,
 3. przestrzegać zasady koleżeńskości i pomocy wzajemnej w życiu Związkowym i na stanowisku pracy,
 4. chronić i pomnażać własność społeczną jako wspólne dobro wszystkich pracujących,
 5. płacić składki co miesiąc.


§ 15


Za aktywną działalność społeczną i zawodową członek Związku może być wyróżniony nagrodami związkowymi.

§ 16


W przypadku naruszenia postanowień Statutu lub naruszenia zasad współżycia społecznego uwłaszczającego godność członka Związku można po wysłuchaniu zainteresowanego udzielić upomnienia lub nagany albo wykluczyć ze Związku.

§ 17


 1. Uchwałę o przyjęciu, skreśleniu, ukaraniu członka a także o zatarciu kary podejmuje Prezydium Związku.
 2. Od uchwały w sprawie odmowy przyjęcia, skreślenia, ukarania lub odmowy zatarcia kary członkowi przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 14 dni od doręczenia odpisu uchwały.
 3. Zarząd Związku rozpatruje na najbliższym posiedzeniu


Rozdział IV

WŁADZE ZWIĄZKU

§ 18


 1. Władzami Związku są:
  • Walne Zebranie Delegatów,
  • Zarząd Związku
  • Prezydium Związku
  • Komisja Rewizyjna Związku
  • W zakładach pracy:
   • Zakładowe Zebrania Delegatów
   • Komisje Zakładowe lub Zakładowe Organizacje Koordynacyjne
 1. Kadencja władz Związku trwa 4 lata
 2. Władze Związku wybiera się zgodnie z Ordynacją Wyborczą


§ 19


 1. Władze Związku są zobowiązane strzec samorządności i niezależności oraz dobrowolności członkostwa Związku.
 2. W działalności swej władze Związku zasadami demokratyzmu, kolegialności i jawności.


§ 20


 1. Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ogółu członków z wyjątkiem przypadków szczególnych, określonych niniejszym statutem.
 2. Wszystkie władze Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w szczególności zobowiązane są informować członków Związku o realizacji uchwał własnych, zgłoszonych wniosków i postulatów oraz planowanych zamierzeniach podejmowanych w interesie załogi.


§ 21


 1. Władze Związku pochodzą z wyboru, wybory odbywają się na następujących zasadach:
  • nie ogranicza się liczby członków,
  • głosuje się na poszczególnych kandydatów,
  • głosowanie jest tajne
  • funkcji związkowych nie może pełnić osoba będąca kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, jego zastępca i główny księgowy,
  • przewodniczący Związku Zawodowego Kadra „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju wybiera Walne Zebranie Delegatów w odrębnym głosowaniu,
  • przewodniczący związku i jego zastępcy otrzymują mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów automatycznie
 1. Członek władz Związku jest zobowiązany:
  • aktywnie uczestniczyć w pracach Związku,
  • reprezentować interesy środowiska, utrzymywać z nimi stałe kontakty, wysłuchiwać uwag, propozycji członków Związku oraz przedstawić je na posiedzenia władz Związku,
  • składać członkom Związku wyjaśnienia i sprawozdania ze swej działalności.


§ 22


 1. Członkowie władz Związku mogą być odwołani z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania obowiązków, naruszania postanowień Statutu i obowiązujących uchwał Związku,
 2. Odwołanie następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Delegatów,
 3. Decyzja odwołania z zajmowanej funkcji członka organu Związku winna być podjęta po wysłuchaniu zainteresowanego.


§ 23


 1. Mandat członka władz Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadkach:
  • ustania członkowstwa Związku,
  • rezygnacja z mandatu,
  • odwołanie w trybie § 22 Statutu,
  • niemożliwości pełnienia funkcji przez okres dłuższy niż ½ kadencji ,
 1. W razie zmniejszenia się liczby członków władz Związku do stanu poniżej 50% składu, przeprowadza się wybory uzupełniające.


WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 24


 1. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów,
 2. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd Związku,
 3. Walne Zebranie Delegatów nie może zbierać się rzadziej niż jeden raz w roku,
 4. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem decydującym wszyscy delegaci,
 5. W Walnym Zebraniu Delegatów mogą brać udział goście zaproszeni oraz inni członkowie Związku jako obserwatorzy.


§ 25


 1. Walne Zebranie Delegatów:
  • ustala program działania Związku Zawodowego,
  • zatwierdza sprawozdanie Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej,
  • zmiany do Statutu Związku Zawodowego,
  • ustala strukturę organizacyjną Związku Zawodowego,
  • wybiera lub odwołuje w głosowaniu tajnym przewodniczącego Związku Zawodowego Kadra „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju,
  • ustala skład liczbowy Zarządu Związku oraz skład Komisji Rewizyjnej,
  • wybiera lub odwołuje członków Zarządu Związku Zawodowego lub członków Komisji Rewizyjnej
  • określa ogólne zasady gospodarki finansowej i majątkowej, wysokość składki członkowskiej i jej podział oraz zatwierdza budżet Związku Zawodowego.
  • rozpatruje wnioski i postulaty,
  • rozpatruje odwołanie członków Związku od uchwał Zarządu Związku dotyczących tych członków,
  • decyduje o rozwiązaniu Związku Zawodowego „Solidarność 80” w Jastrzębiu Zdroju,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela lub odmawia udzielenia Zarządowi Związku absolutorium,
  • uchwala Ordynację Wyborczą
 1. W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku nie mogą brać udziału członkowie Zarządu Związku.
 2. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział, co najmniej 50 % delegatów + 1


§ 26


Na mocy uchwały Zarządu Związku, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek: 1/3 ogólnej liczby członków Związku. Przewodniczący Zarządu Związku obowiązany jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu miesiąca od dnia podjęcia uchwały lub dnia zgłoszenia wniosku.

Zarząd Związku

§ 27


 1. Zarząd Związku kieruje bieżącą działalnością Związku a w szczególności:
  • realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów,
  • współdziała na zasadzie partnerstwa z kierownictwem zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków Związku,
  • zwołuje Walne Zebranie Delegatów i ustala zasady wyboru delegatów, termin Walnego Zebrania Delegatów oraz porządek obrad podaje do wiadomości członków Związku nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia obrad.
  • zarządza majątkiem Związku,
  • powołuje w zależności od potrzeb sekcje, komisje i zespoły problemowe,
  • przyznaje zasiłki oraz udziela pomocy finansowej członkom Związku,
  • ustala i kieruje zbiorowymi działaniami Związku,
  • ogłasza strajk lub inne formy protestu zgodnie z prawem.
 1. Zarząd Związku wybiera ze swego grona Prezydium Związku i określa jego zakres uprawnień.


§ 28


W skład Zarządu Związku wchodzi
 1. Prezydium Związku
 2. Przewodniczący Komisji Zakładowych
 3. Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów


KOMISJA ZAKŁADOWA

§ 29


 1. Komisja Zakładowa wybierana jest w swoim zakładzie
 2. Przewodniczący Komisji Zakładowej wybierany jest w osobnym głosowaniu i w pierwszej kolejności
 3. Ilość członków Komisji Zakładowej określa Zakładowe Zebranie Członków
 4. Komisja Zakładowa współdziała z kierownictwem we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i bytu członków i jest stroną układową Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w swoim zakładzie pracy
 5. Realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów oraz Zarządu Związku.
 6. Współpracuje z samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i warunków BHP oraz bytu członków związku.
 7. Komisja Zakładowa zbiera się w zależności od potrzeb


§ 30


 1. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna jest powołana mocą uchwały w celu określonym tą uchwałą
 2. Zakładowa Organizacja Koordynacyjna reprezentuje Komisje Zakładowe wchodzące w jej skład
 3. W skład Zakładowych Organizacji Koordynacyjnych wchodzą przedstawiciele Komisji Zakładowych wytypowanych prze ich przewodniczących


Prezydium Związku

§ 31


Prezydium Związku kieruje bieżącą działalnością związku, a w szczególności:
 1. Realizuje uchwały Walnego Zebrania Delegatów oraz Zarządu Związku
 2. Współdziała z kierownictwem zakładu pracy i samorządem pracowniczym we wszystkich sprawach dotyczących warunków pracy i warunków BHP oraz bytu członków związku,
 3. Przyznaje świadczenia statutowe wynikające z § 7.
 4. Przyznaje pomoc rzeczową i finansową członkom związku
 5. Organizuje szkolenia działaczy związku.
 6. Organizuje imprezy turystyczne, sportowe i kulturalne.
 7. Nadzoruje pracę Komisji Zakładowych oraz Przewodniczących Pionów.
 8. Wspiera w działaniu Oddziałowe Grupy Związkowe
 9. Przygotowuje zebrania Zarządu Związku


§ 32


W skład prezydium wchodzi:
 1. Przewodniczący Związku
 2. Pierwszy wiceprzewodniczący
 3. Trzech wiceprzewodniczących


§ 33


 1. Przewodniczący Związku jest wybierany na Walnym Zebraniu Delegatów
 2. Prezydium Związku jest wybierane na Walnym Zebraniu Delegatów zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu


§ 34


Prezydium Związki zwołuje przewodniczący Związku lub jego zastępca przynajmniej dwa razy w miesiącu

KOMISJA REWIZYJNA

§ 35


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie działalności Komisji Zakładowych, Zarządu Związku, Prezydium Związku oraz realizacji uchwał władz związkowych, a ponadto gospodarki finansowej i majątkowej.
 2. Przedłożeniu Walnemu Zebraniu Delegatów Związku sprawozdań ze swej działalności.
 3. Ocena projektów preliminarzy budżetowych, jak tez sprawozdań z realizacji budżetu, przekazywanie Komisji Zakładowej uwag i wniosków w tym zakresie.
 4. W razie stwierdzenia w zarządzaniu majątkiem Związku niezgodności ze Statutem lub przepisami prawa, jak również niewłaściwego zabezpieczenia majątku Komisja Rewizyjna niezwłocznie powiadamia o tym Zarząd Związku.


§ 36


 1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 2. Posiedzenia Komisji powinny odbywać się co najmniej raz na kwartał a protokół przekazuje Zarządowi Związku w ciągu 7 dni.


§ 37


 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku jako obserwator.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu Związku.


Rozdział V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 38


 1. Majątek Związku powstaje:
  • ze składek członkowskich,
  • z dotacji, darowizn i zapisów,
  • z dochodów organizowanych przez Zarząd Związku, imprez rozrywkowych i sportowych oraz prowadzonej przez Związek innej działalności statutowej oraz prowadzonej działalności gospodarczej.
  • z prowadzonej działalności gospodarczej
 1. Władze związku nie mogą naruszać przepisów finansowych.


§ 39


Składka związkowa wynosi miesięcznie:
 1. 1% wysokości wynagrodzenia brutto dla pracujących członków Związku,
 2. 0,5% wysokości renty i emerytury,
 3. 0,5% wysokości zasiłku wychowawczego,
 4. 0,5% wysokości urlopu górniczego lub osłony socjalnej,
 5. Wpłacona składka miesięczna nie podlega zwrotowi, jeżeli Walne Zebranie Delegatów nie podejmie innej decyzji.


§ 40


Majątek Związku służy realizacji finansowej działalności statutowej Związku.

§ 41


Działalność finansowa Związku jest realizowana na podstawie preliminarza budżetowego uchwalonego na okres jednego roku.

§ 42


Za właściwe zarządzanie i dysponowanie majątkiem Związku ponoszą odpowiedzialność osoby działające w imieniu Związku.

§ 43


 1. Związek reprezentuje przewodniczący oraz jego zastępcy lub upoważnione osoby przez Prezydium Związku.
 2. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych są uprawnieni: przewodniczący i inne osoby upoważnione przez Zarząd Związku.
 3. Do składania oświadczeń woli wymagane jest łączne działanie dwóch osób.
 4. W sprawach przekraczających zakres działania Prezydium Związku zwłaszcza nabywania, zbywania, przekazywania lub likwidacji trwałych środków majątkowych wymagana jest uchwała Zarząd Związku.
 5. Uchwała dotyczącą likwidacji zbywania i przekazywani majątku trwałego jest podejmowana na wniosek Komisji Likwidacyjnej
 6. Trzy osobowa Komisja Likwidacyjna jest powoływana przez Zarząd Związku.


Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44


Okres przynależności do innych Związków Zawodowych zalicza się do stażu członkowskiego.

§ 45


Zmiany w Statucie mogą być wprowadzane uchwałą Walnego Zebrania Delegatów podjęte większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 46


Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwała Walnego Zebrania Delegatów podjętą większością dwóch trzecich ważnie oddanych głosów.

§ 47


 1. Czynności związanych z likwidacją Związku dokonuje Komisja Likwidacyjna powołana przez Walne Zebranie Delegatów.
 2. Z przeprowadzonych czynności likwidacyjnych sporządza się sprawozdanie, które składa się we właściwym sądzie.Copyright © by ZZK Solidarność '80 / Modificated & Gallery / Powered by WebText v0.4.5 Evolution | [admin] [ftp]